Theorie – selfdeterminationtheory.org

Overzicht

Mensen zijn centraal bezig met motivatie – hoe om zichzelf of anderen te bewegen om te handelen. Overal worstelen ouders, leraren, coaches en managers met het motiveren van degenen die ze begeleiden, en individuen worstelen om energie te vinden, inspanningen te mobiliseren en vol te houden met de taken van het leven en het werk. Mensen worden vaak ontroerd door externe factoren, zoals beloningssystemen, cijfers, evaluaties of de mening die anderen daarover vrezen. Toch worden mensen, net zo vaak, van binnenuit gemotiveerd door interesses, nieuwsgierigheid, zorgzaamheid of blijvende waarden. Deze intrinsieke motivaties worden niet noodzakelijk extern beloond of ondersteund, maar kunnen desalniettemin passies, creativiteit en aanhoudende inspanningen ondersteunen. Het samenspel tussen de extrinsieke krachten die op personen inwerken en de intrinsieke motieven en behoeften die inherent zijn aan de menselijke natuur, is het terrein van de zelfbeschikkingstheorie.

Zelfbeschikkingstheorie (SDT) vertegenwoordigt een breed kader voor de studie van menselijke motivatie en persoonlijkheid. SDT formuleert een metatheorie voor het kaderen van motivationele studies, een formele theorie die intrinsieke en gevarieerde extrinsieke bronnen van motivatie definieert, en een beschrijving van de respectieve rollen van intrinsieke en soorten extrinsieke motivatie in cognitieve en sociale ontwikkeling en in individuele verschillen. Misschien nog belangrijker is dat SDT-proposities zich naast hun welzijn en de kwaliteit van hun prestaties ook richten op hoe sociale en culturele factoren het gevoel van wil en initiatief van mensen vergemakkelijken of ondermijnen. Condities die de ervaring van het individu van autonomie, competentie en verbondenheid ondersteunen, worden aangevoerd om de meest wilskrachtige en hoogwaardige vormen van motivatie en betrokkenheid voor activiteiten te bevorderen, waaronder verbeterde prestaties, doorzettingsvermogen en creativiteit. Bovendien stelt SDT voor dat de mate waarin een van deze drie psychologische behoeften niet wordt ondersteund of gedwarsboomd binnen een sociale context, een sterk nadelig effect zal hebben op het welzijn in die omgeving.

De dynamiek van psychologische behoefteondersteuning en het tegengaan van behoeftes is onderzocht binnen gezinnen, klaslokalen, teams, organisaties, klinieken en culturen met behulp van specifieke proposities die in SDT worden beschreven. Het SDT-raamwerk heeft dus zowel brede als gedragsspecifieke implicaties voor het begrijpen van praktijken en structuren die de behoefte aan tevredenheid versterken of verminderen, en voor het volledige functioneren dat eruit volgt. Deze vele implicaties worden het best onthuld door de gevarieerde artikelen die op deze website worden vermeld, die variëren van fundamenteel onderzoek naar motiverende microprocessen tot toegepaste klinische onderzoeken die gericht zijn op populatieresultaten.

Meta- Theorie: The Organismic Viewpoint

SDT is een organisme-dialectische benadering. Het begint met de aanname dat mensen actieve organismen zijn, met geëvolueerde neigingen om te groeien, omgevingsuitdagingen het hoofd te bieden en nieuwe ervaringen te integreren in een samenhangend zelfgevoel. Deze natuurlijke ontwikkelingsneigingen werken echter niet automatisch, maar vereisen in plaats daarvan voortdurende sociale voeding en ondersteuning. Dat wil zeggen, de sociale context kan de natuurlijke neigingen tot actieve betrokkenheid en psychologische groei ondersteunen of dwarsbomen, of het kan het gebrek aan integratie, verdediging en vervulling van behoeftesubstituten katalyseren. Het is dus de dialectiek tussen het actieve organisme en de sociale context die de basis vormt voor de voorspellingen van SDT over gedrag, ervaring en ontwikkeling.

Binnen SDT worden de voedingsstoffen voor gezonde ontwikkeling en functioneren gespecificeerd met behulp van de concept van psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Voor zover voortdurend aan de behoeften wordt voldaan, zullen mensen zich effectief ontwikkelen en functioneren en welzijn ervaren, maar in de mate dat ze worden gedwarsboomd, zullen mensen eerder ziek worden en niet-optimaal functioneren. De donkere kanten van menselijk gedrag en menselijke ervaringen, zoals bepaalde soorten psychopathologie, vooroordelen en agressie, worden begrepen in termen van reacties op basisbehoeften die zijn gedwarsboomd, hetzij ontwikkelings- of proximaal.

Formele theorie: de zes minitheorieën van SDT

Formeel omvat SDT zes minitheorieën, die elk zijn ontwikkeld om een reeks motiverende verschijnselen te verklaren die voortkomen uit laboratorium- en veldonderzoek. Elk heeft daarom betrekking op een facet van motivatie of persoonlijk functioneren.

1. Cognitieve Evaluatie Theorie (CET) betreft intrinsieke motivatie, motivatie die is gebaseerd op de voldoening van het zich gedragen “omwille van zichzelf”. Prototypes van intrinsieke motivatie zijn het onderzoek en spel van kinderen, maar intrinsieke motivatie is een levenslange creatieve bron.CET richt zich specifiek op de effecten van sociale contexten op intrinsieke motivatie, of hoe factoren zoals beloningen, interpersoonlijke controles en ego-betrokkenheid de intrinsieke motivatie en interesse beïnvloeden. CET benadrukt de cruciale rol die wordt gespeeld door ondersteuning van competentie en autonomie bij het bevorderen van intrinsieke motivatie, die cruciaal is in onderwijs, kunst, sport en vele andere domeinen.

2. De tweede mini-theorie, Organismic Integration Theory (OIT), behandelt het onderwerp extrinsieke motivatie in zijn verschillende vormen, met hun eigenschappen, determinanten en consequenties. In grote lijnen is extrinsieke motivatie gedrag dat instrumenteel is – dat gericht is op resultaten die buiten het gedrag zelf liggen. Toch zijn er verschillende vormen van instrumentaliteit, waaronder externe regulering, introjectie, identificatie en integratie. Deze subtypes van extrinsieke motivatie worden gezien als vallend langs een continuüm van internalisatie. Hoe meer de extrinsieke motivatie geïnternaliseerd is, des te autonomer de persoon zal zijn bij het uitvoeren van het gedrag. OIT houdt zich verder bezig met sociale contexten die internalisatie versterken of voorkomen – dat wil zeggen, wat ertoe leidt dat mensen weerstand bieden aan waarden, doelen of geloofssystemen, deze gedeeltelijk aannemen of diep internaliseren. OIT benadrukt met name ondersteuning voor autonomie en verbondenheid als cruciaal voor internalisatie.

3. Causality Orientations Theory (COT), de derde minitheorie, beschrijft individuele verschillen in de neiging van mensen om zich op de omgeving te oriënteren en gedrag op verschillende manieren te reguleren. COT beschrijft en beoordeelt drie soorten causaliteitsoriëntaties: de autonomie-oriëntatie waarin personen handelen uit interesse in en waardering voor wat er gebeurt; de controlegerichtheid waarin de focus ligt op beloningen, winsten en goedkeuring; en de onpersoonlijke of gemotiveerde oriëntatie die wordt gekenmerkt door bekwaamheidsangst.

4. Ten vierde, de Basic Psychological Needs Theory (BPNT) werkt het concept van geëvolueerde psychologische behoeften en hun relaties met psychologische gezondheid en welzijn uit. Het BPNT stelt dat psychologisch welzijn en optimaal functioneren gebaseerd is op autonomie, competentie en verbondenheid. Daarom zouden contexten die deze behoeften ondersteunen of dwarsbomen, onveranderlijk invloed moeten hebben op welzijn. De theorie stelt dat alle drie de behoeften essentieel zijn en dat als er een wordt gedwarsboomd, er duidelijke functionele kosten zijn. Omdat basisbehoeften universele aspecten van het functioneren zijn, kijkt BPNT naar cross-ontwikkelings- en interculturele instellingen voor validatie en verfijningen.

5. De vijfde mini-theorie, Goal Contents Theory (GCT), komt voort uit het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke doelen en hun impact op motivatie en welzijn. Doelen worden gezien als differentieel bevrediging van basisbehoeften en worden dus differentieel geassocieerd met welzijn. Extrinsieke doelen zoals financieel succes, uiterlijk en populariteit / roem worden specifiek gecontrasteerd met intrinsieke doelen zoals gemeenschap, hechte relaties en persoonlijke groei, waarbij de eerste waarschijnlijker verband houdt met een lager welzijn en een groter ziek zijn.

6. Verbondenheid, die te maken heeft met de ontwikkeling en instandhouding van hechte persoonlijke relaties zoals beste vrienden en romantische partners, evenals het behoren tot groepen, is een van de drie psychologische basisbehoeften. Relaties Motivatie Theorie (RMT), de zesde minitheorie, houdt zich bezig met deze en andere relaties, en stelt dat een aantal van dergelijke interacties niet alleen wenselijk is voor de meeste mensen, maar in feite essentieel is voor hun aanpassing en welzijn, omdat de relaties zorgen voor bevrediging van de behoefte aan verbondenheid. Uit onderzoek blijkt echter dat in hoogwaardige relaties niet alleen wordt voldaan aan de verwantschapsbehoefte, maar ook aan de autonomiebehoefte en in mindere mate aan de competentiebehoefte. In feite zijn persoonlijke relaties van de hoogste kwaliteit die waarin elke partner de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid van de ander ondersteunt.

Andere interessante onderwerpen

Naarmate SDT is uitgebreid, hebben zowel theoretische ontwikkelingen als empirische bevindingen SDT-onderzoekers ertoe gebracht een overvloed aan processen en verschijnselen te onderzoeken die een integraal onderdeel zijn van persoonlijkheidsgroei, effectief functioneren en welzijn. SDT-onderzoek heeft zich bijvoorbeeld gericht op de rol van mindfulness als basis voor autonome gedragsregulatie, wat leidt tot zowel verfijnde metingen als theorievorming over bewustzijn. De studie van het faciliteren van condities voor intrinsieke motivatie leidde tot een theorie en meetstrategie met betrekking tot vitaliteit, een indicator van zowel mentaal als fysiek welzijn. Werken aan vitaliteit bracht ook de opmerkelijke positieve impact van de beleving van de natuur op het welzijn aan het licht.Sommige onderzoeken binnen SDT hebben de vormen van persoonlijke passies nader onderzocht, waarbij individuen obsessief of harmonieus zijn als een functie van internalisatieprocessen. Cross-culturele tests van SDT hebben geleid tot een beter begrip van hoe economische en culturele vormen de onveranderlijke aspecten van de menselijke natuur beïnvloeden. Onderzoek naar welzijn heeft ook geleid tot nieuwe theorie en onderzoek naar de beoordeling van welzijn zelf, inclusief het onderscheid tussen hedonische en eudaimonische levensvormen. Specifieke onderwerpen zoals autonomie versus gecontroleerde motivatie hebben geleid tot meer begrip van geïnternaliseerde controle zoals ego-betrokkenheid en contingent zelfrespect en van de verschillen daartussen en autonome zelfregulatie. Deze paar voorbeelden geven inderdaad slechts een voorproefje van hoe het generatieve raamwerk van SDT het onderzoek naar een verscheidenheid aan processen die van belang zijn voor het veld heeft verbeterd.

Toepassingen

Naast de ontwikkeling van formele theorie, heeft onderzoek SDT toegepast in vele domeinen, waaronder onderwijs, organisaties, sport en lichaamsbeweging, religie, gezondheid en geneeskunde, ouderschap, virtuele omgevingen en media, hechte relaties en psychotherapie. In deze domeinen is onderzocht hoe controlerende versus autonome ondersteunende omgevingen het functioneren en welzijn beïnvloeden, evenals prestaties en volharding. Bovendien worden ondersteuning voor verbondenheid en competentie gezien als interactief met vrijwillige ondersteuning bij het bevorderen van betrokkenheid en waarde binnen specifieke instellingen en binnen domeinen van activiteit. Deze hoeveelheid toegepast onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke specificatie van technieken, inclusief doelstructuren en manieren van communiceren die effectief zijn gebleken bij het bevorderen van vastgehouden, vrijwillige motivatie.

De gevarieerde artikelen op deze website demonstreren de vele soorten onderzoek geassocieerd met het SDT-raamwerk, evenals zijn generatieve capaciteit met betrekking tot praktische kwesties in menselijke organisaties van alle soorten. Relevante onderzoeksrapporten en theoretische discussies worden opgesomd in de sectie Publicaties, georganiseerd per onderwerp.

Door te focussen op de fundamentele psychologische neigingen tot intrinsieke motivatie en integratie, neemt SDT een unieke positie in in de psychologie, aangezien het niet alleen gericht is op de centrale vragen waarom mensen doen wat ze doen, maar ook de kosten en baten van verschillende manieren om gedrag sociaal te reguleren of te bevorderen. Overzichten van de theorie zijn te vinden in Ryan en Deci (2000) en in Deci en Ryan (1985, 2000), evenals talrijke andere artikelen en hoofdstukken die hier op onze website zijn geïdentificeerd.

Deci, EL, & Ryan, RM (1985). Intrinsieke motivatie en zelfbeschikking in menselijk gedrag. New York, NY: Plenum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *