Teori – selfdeterminationtheory.org

Oversigt

Folk er centralt optaget af motivation – hvordan at bevæge sig selv eller andre til at handle. Overalt kæmper forældre, lærere, trænere og ledere med, hvordan man motiverer dem, som de vejleder, og enkeltpersoner kæmper for at finde energi, mobilisere indsats og fortsætte med opgaverne i livet og arbejdet. Folk bliver ofte bevæget af eksterne faktorer som belønningssystemer, karakterer, evalueringer eller de meninger, de frygter andre måtte have om dem. Alligevel motiveres folk lige så ofte indefra af interesser, nysgerrighed, omsorg eller vedvarende værdier. Disse iboende motiver belønnes eller understøttes ikke nødvendigvis eksternt, men alligevel kan de opretholde lidenskaber, kreativitet og vedvarende indsats. Samspillet mellem de ydre kræfter, der virker på personer, og de iboende motiver og behov, der er forbundet med den menneskelige natur, er territoriet for selvbestemmelsesteori.

Selvbestemmelsesteori (SDT) repræsenterer en bred ramme for studiet af menneskelig motivation og personlighed. SDT artikulerer en metateori til indramning af motiveringsstudier, en formel teori, der definerer iboende og varierede ydre kilder til motivation, og en beskrivelse af de respektive roller for indre og typer af ekstern motivation i kognitiv og social udvikling og i individuelle forskelle. Måske vigtigere er, at SDT-forslag også fokuserer på, hvordan sociale og kulturelle faktorer letter eller underminerer folks følelse af vilje og initiativ ud over deres trivsel og kvaliteten af deres præstationer. Betingelser, der understøtter individets oplevelse af autonomi, kompetence og tilknytning, argumenteres for at fremme de mest vilje- og højkvalitetsformer af motivation og engagement for aktiviteter, herunder forbedret ydeevne, vedholdenhed og kreativitet. Derudover foreslår SDT, at den grad, hvori et af disse tre psykologiske behov ikke understøttes eller modvirkes inden for en social sammenhæng, vil have en robust skadelig indvirkning på velvære i denne indstilling.

Dynamikken i psykologisk behov for støtte og behovsbekæmpelse er blevet undersøgt inden for familier, klasseværelser, hold, organisationer, klinikker og kulturer ved hjælp af specifikke propositioner beskrevet i SDT. SDT-rammen har således både brede og adfærdsspecifikke implikationer for forståelse af praksis og strukturer, der forbedrer versus mindsker behovstilfredshed og den fulde funktion, der følger af den. Disse mange implikationer afsløres bedst af de forskellige papirer, der er anført på dette websted, der spænder fra grundlæggende forskning i motiverende mikroprocesser til anvendte kliniske forsøg, der sigter mod befolkningsresultater. Teori: Det organismiske synspunkt

SDT er en organismisk dialektisk tilgang. Det begynder med antagelsen om, at mennesker er aktive organismer, med udviklede tendenser mod at vokse, mestre omgivende udfordringer og integrere nye oplevelser i en sammenhængende følelse af selv. Disse naturlige udviklingstendenser fungerer dog ikke automatisk, men kræver i stedet løbende sociale næringsstoffer og understøttelser. Det vil sige, den sociale kontekst kan enten understøtte eller hindre de naturlige tendenser til aktivt engagement og psykologisk vækst, eller det kan katalysere manglen på integration, forsvar og opfyldelse af behovserstatninger. Det er således dialektikken mellem den aktive organisme og den sociale kontekst, der er grundlaget for SDTs forudsigelser om adfærd, erfaring og udvikling.

Inden for SDT specificeres næringsstoffer til sund udvikling og funktion ved hjælp af begrebet grundlæggende psykologiske behov for autonomi, kompetence og tilknytning. I det omfang behovene løbende er opfyldt, vil folk udvikle sig og fungere effektivt og opleve velvære, men i det omfang de modvirkes, vil folk mere sandsynligt bevise, at de er dårlige og ikke-optimale. De mørkere sider af menneskelig adfærd og erfaring, såsom visse typer psykopatologi, fordomme og aggression, forstås i form af reaktioner på grundlæggende behov, der er blevet modvirket, enten udviklingsmæssigt eller proximalt.

Formel teori: SDTs seks mini-teorier

Formelt omfatter SDT seks mini-teorier, som hver blev udviklet til at forklare et sæt motiveringsbaserede fænomener, der opstod fra laboratorie- og feltforskning. Hver enkelt adresserer derfor en facet af motivation eller personlighedsfunktion.

1. Kognitiv evalueringsteori (CET) vedrører indre motivation, motivation, der er baseret på tilfredsheden med at opføre sig “for sin egen skyld.” Prototyper af iboende motivation er børns udforskning og leg, men indre motivation er en livslang kreativ kilde.CET behandler specifikt virkningerne af sociale sammenhænge på indre motivation, eller hvordan faktorer som belønninger, interpersonel kontrol og egoinddragelser påvirker den indre motivation og interesse. CET fremhæver de kritiske roller, som kompetence og autonomi understøtter i forbindelse med fremme af indre motivation, hvilket er kritisk inden for uddannelse, kunst, sport og mange andre domæner.

2. Den anden mini-teori, Organismic Integration Theory (OIT), behandler emnet for ydre motivation i dens forskellige former med deres egenskaber, determinanter og konsekvenser. Generelt er ydre motivation en adfærd, der er instrumental – som sigter mod at opnå resultater, der er ydre til selve adfærden. Alligevel er der forskellige former for instrumentalitet, som inkluderer ekstern regulering, introduktion, identifikation og integration. Disse undertyper af ydre motivation ses som faldende langs et kontinuum af internalisering. Jo mere internaliseret den ydre motivation, jo mere autonom vil personen være, når man vedtager adfærd. OIT beskæftiger sig desuden med sociale sammenhænge, der forbedrer eller forhindrer internalisering – det vil sige, hvad der fører mod mennesker, der enten modstår, delvis vedtager eller dybt internaliserer værdier, mål eller trossystemer. OIT fremhæver især understøttelse af autonomi og tilknytning som kritisk for internalisering.

3. Causality Orientations Theory (COT), den tredje mini-teori, beskriver individuelle forskelle i folks tendenser til at orientere sig mod miljøer og regulere adfærd på forskellige måder. COT beskriver og vurderer tre typer af kausalitetsorienteringer: den autonomiorientering, hvor personer handler ud fra interesse for og værdiansættelse af, hvad der sker; kontrolorienteringen, hvor fokus er på belønninger, gevinster og godkendelse; og den upersonlige eller amotiverede orientering præget af angst for kompetence.

4. Fjerde, Basic Psychological Needs Theory (BPNT) uddyber begrebet udviklede psykologiske behov og deres forhold til psykologisk sundhed og velvære. BPNT hævder, at psykologisk velbefindende og optimal funktion er baseret på autonomi, kompetence og tilknytning. Derfor skal sammenhænge, der understøtter versus modvirker disse behov, altid påvirke wellness. Teorien hævder, at alle tre behov er væsentlige, og at hvis der er nogen, der modvirkes, vil der være forskellige funktionelle omkostninger. Fordi grundlæggende behov er universelle aspekter ved funktion, ser BPNT på tværs af udviklingsmæssige og tværkulturelle indstillinger til validering og forbedringer.

5. Den femte miniteori, Goal Contents Theory (GCT), vokser ud af forskellen mellem indre og ydre mål og deres indvirkning på motivation og velvære. Mål ses som differentielt, der giver grundlæggende behovstilfredshed og er således differentielt forbundet med velvære. Ekstreme mål som økonomisk succes, udseende og popularitet / berømmelse er specifikt kontrasteret med indre mål som samfund, nære relationer og personlig vækst, hvor førstnævnte mere sandsynligt er forbundet med lavere velvære og større sygdom.

6. Relateret tilknytning, som har at gøre med udvikling og vedligeholdelse af nære personlige forhold som bedste venner og romantiske partnere samt at høre til grupper, er et af de tre grundlæggende psykologiske behov. Relationsmotivationsteori (RMT), den sjette mini-teori, er bekymret over disse og andre relationer og hævder, at en vis mængde af sådanne interaktioner ikke kun er ønskelig for de fleste mennesker, men faktisk er afgørende for deres tilpasning og trivsel, fordi forhold giver tilfredshed med behovet for sammenhæng. Forskning viser imidlertid, at ikke kun sammenhængsbehovet er opfyldt i forhold af høj kvalitet, men autonomibehovet og i mindre grad kompetencebehovet også er opfyldt. Faktisk er de personlige forhold af højeste kvalitet dem, hvor hver partner understøtter andres autonomi, kompetence og beslægtede behov.

Andre interessante emner

Da SDT er udvidet, har både teoretisk udvikling og empiriske fund fået SDT-forskere til at undersøge en overflod af processer og fænomener, der er integreret i personlighedsvækst, effektiv funktion og velvære. For eksempel har SDT-forskning fokuseret på mindfulnesss rolle som fundament for autonom regulering af adfærd, hvilket fører til både raffineret måling og teoretisering om bevidsthed. Undersøgelsen af at lette betingelser for indre motivation førte til en teori og målestrategi vedrørende vitalitet, en indikator for både mental og fysisk velvære. Arbejdet med vitalitet afslørede også den bemærkelsesværdige positive indvirkning af naturoplevelsen på trivsel.Noget forskning inden for SDT har nærmere undersøgt, hvilke former personlige lidenskaber kan have, idet enkeltpersoner er obsessive eller harmoniske som en funktion af internaliseringsprocesser. Tværkulturelle tests af SDT har ført til en øget forståelse af, hvordan økonomiske og kulturelle former påvirker de uforanderlige aspekter af menneskets natur. Forskning på velvære har også ført til ny teori og forskning i selve vurderingen af velvære, herunder sondringen mellem hedoniske og eudaimoniske leveformer. Specifikke emner som autonomi kontra kontrolleret motivation har ført til større forståelse af internaliseret kontrol som egoinddragelse og betinget selvtillid og af forskellene mellem dem og autonom selvregulering. Disse få eksempler giver faktisk en smag af, hvordan den generative ramme for SDT har forbedret forskning i en række forskellige processer af interesse for området.

Applikationer

Ud over den formelle teoriudvikling har forskning anvendt SDT på mange områder, herunder uddannelse, organisationer, sport og fysisk aktivitet, religion, sundhed og medicin, forældre, virtuelle miljøer og medier, nære relationer og psykoterapi. På tværs af disse domæner har forskning set på, hvordan kontrollerende kontra autonomistøttende miljøer påvirker funktion og wellness samt ydeevne og vedholdenhed. Derudover betragtes understøttelser til tilknytning og kompetence som interaktive med viljestøtte til fremme af engagement og værdi inden for specifikke indstillinger og inden for aktivitetsområder. Denne form for anvendt forskning har ført til betydelig specifikation af teknikker, herunder målstrukturer og måder at kommunikere på, der har vist sig at være effektive til at fremme vedligeholdt, villig motivation.

De forskellige artikler på dette websted viser de mange typer undersøgelser forbundet med SDT-rammen samt dets generative kapacitet med hensyn til praktiske spørgsmål i menneskelige organisationer af enhver art. Relevante forskningsrapporter og teoretisk diskussion er anført i publikationsafdelingen, organiseret efter emne.

Ved at fokusere på de grundlæggende psykologiske tendenser mod indre motivation og integration, indtager SDT en unik position i psykologi, da den ikke kun adresserer de centrale spørgsmål om, hvorfor folk gør, hvad de gør, men også omkostningerne og fordelene ved forskellige måder at socialt regulere eller fremme adfærd på. Oversigter over teorien findes i Ryan og Deci (2000) og i Deci og Ryan (1985, 2000) samt adskillige andre artikler og kapitler, der er identificeret her på vores hjemmeside.

Deci, EL, & Ryan, RM (1985). Iboende motivation og selvbestemmelse i menneskelig adfærd. New York, NY: Plenum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *