Neutralitetslagen, 1930-talet

Inledning

På 1930-talet antog USA: s regering en serie lagar som syftade till att förhindra USA från att vara inblandade i ett utländsk krig genom att tydligt ange villkoren för USA: s neutralitet. Även om många amerikaner hade samlats för att gå med i president Woodrow Wilsons korståg för att göra världen ”säker för demokrati” 1917, hävdade kritikerna på 1930-talet att USA: s engagemang i första världskriget hade drivits av bankirer och ammunitionshandlare med affärsintressen i Europa. Dessa resultat drivit en växande ”isolationistisk” rörelse som hävdade att USA borde undvika framtida krig och förbli neutrala genom att undvika finansiella affärer med länder i krig.

President Woodrow Wilson

First Neutrality Act

I mitten av 1930-talet visade händelser i Europa och Asien att ett nytt världskrig snart skulle kunna utbrott och Amerikanska kongressen vidtog åtgärder för att genomdriva USA: s neutralitet. Den 31 augusti 1935 antog kongressen den första neutralitetslagen som förbjuder export av ”vapen, ammunition och krigsmaskiner” från USA till utländska nationer i krig och som kräver att vapentillverkare i USA ska ansöka om exportlicens. Amerikanska medborgare som reser i krigszoner underrättades också om att de gjorde det på egen risk. President Franklin D. Roosevelt motsatte sig ursprungligen lagstiftningen, men gav sig tillbaka inför en stark kongress- och allmän opinion. Den 29 februari 1936 förnyade kongressen lagen. fram till maj 1937 och förbjöd amerikaner att förlänga lån till krigförande länder.

President Franklin D. Roosevelt

Neutralitetslagen från 1937

Utbrottet av det spanska inbördeskriget 1936 och fascismens stigande tid i Europa ökade stödet för att utvidga och utvidga neutralitetslagen från 1937. Enligt denna lag var amerikanska medborgare förbjudet att resa på krigförande fartyg, och amerikanska handelsfartyg hindrades från att transportera vapen till krigförande även om dessa vapen tillverkades utanför USA. Lagen gav presidenten befogenhet att utestänga alla krigförande fartyg från USA: s vatten och att utvidga exportembargot till att omfatta ytterligare ”artiklar eller material.” Slutligen skulle inbördeskrig också omfattas av lagen.

Foto från det spanska inbördeskriget

Neutralitetslagen från 1937 innehöll en viktig eftergift för Roosevelt: krigförande nationer tilläts, enligt presidentens bedömning, att förvärva föremål utom vapen från USA, så länge de omedelbart betalade för sådana föremål och transporterade dem på icke-amerikanska fartyg – den så kallade ”cash-and-carry” bestämmelsen. Eftersom livsviktiga råvaror som olja inte ansågs vara ”krigsredskap” skulle ”kontant-och-bär-klausulen” vara mycket värdefull för vilken nation som helst som kunde använda den. Roosevelt hade konstruerat dess införlivande som ett medvetet sätt att hjälpa Storbritannien och Frankrike i varje krig mot axelmakterna, eftersom han insåg att de var de enda länderna som hade både den hårda valutan och fartygen för att använda sig av ”cash-and-carry” . ” Till skillnad från resten av lagen, som var permanent, skulle denna bestämmelse upphöra att gälla efter två år.

Neutralitetslagen från 1939

Efter Tysklands ockupation av Tjeckoslovakien i mars 1939, Roosevelt led ett förödmjukande nederlag när kongressen avvisade sitt försök att förnya ”cash-and-carry” och utöka det till att omfatta vapenförsäljning. President Roosevelt fortsatte och i takt med att kriget spred sig i Europa ökade hans chanser att utvidga ”cash-and-carry”. Efter en hård debatt i kongressen, i november 1939, antogs en slutlig neutralitetsakt. Denna lag tog upp vapenembargot och satte alla handel med krigförande nationer under villkoren ”cash-and-carry”. Förbudet mot lån förblev i kraft och amerikanska fartyg hindrades från att transportera varor till stridiga hamnar.

I oktober 1941, efter att USA hade förbundit sig att hjälpa de allierade genom Lend-Lease, steg Roosevelt gradvis. försökte upphäva vissa delar av lagen. Den 17 oktober 1941 upphävde representanthuset avsnitt VI, som förbjöd beväpning av amerikanska handelsfartyg, med stor marginal. Efter en serie dödliga U-båtattacker mot US Navy och handelsfartyg antog senaten en annan proposition i november som också upphävde lagstiftning som förbjuder amerikanska fartyg att komma in i stridiga hamnar eller ”stridszoner.”

Sammantaget Neutralitetsåtgärder representerade en kompromiss genom vilken USA: s regering tillmötesgick den amerikanska allmänhetens isolationistiska känsla, men fortfarande behöll viss förmåga att interagera med världen. Till slut blev villkoren för neutralitetsakterna irrelevanta när USA gick med i de allierade kampen mot nazistiska Tyskland och Japan i december 1941.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *